ព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 2, 2016

កិច្ចប្រជុំផ្លូវការរវាង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ឯកឧត្តម នីកូឡាយ នីគីហ្វូរ៉ូ និង ឯកឧត្តម រុស្តាំ មីននីខាណូវ

កិច្ចប្រជុំផ្លូវការរវាង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ឯកឧត្តម នីកូឡាយ នីគីហ្វូរ៉ូ រដ្ឋមន្ត្រី ទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង ឯកឧត្តម រុស្តាំ មីននីខាណូវ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋតាតាកស្តង់នៃសហព័ន្ធរុស្សីុ នាថ្ងៃទី ០២ វិច្ជិកា ២០១៦។

5

4

3

2

1