ព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 8, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Lord Puttnam CBE ប្រេសិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គេ្លសប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែង ការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Lord Puttnam CBE ប្រេសិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គេ្លសប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែង ការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នាថ្ងៃទី ០៨ វិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៦។

3

2

1