ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 9, 2016

ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុុ​ខុន​ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជា​កិត្តិ​យស​ក្នុង​ពិធីព្រះ​រាជទាន​​ភ្លើង​​ជ័យ​​នៃ​ទិវា​បុណ្យ​​​ឯក​​រាជ្យ​​ជាតិ​​​

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុុខុន អញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីព្រះរាជទានភ្លើងជ័យនៃទិវា បុណ្យឯករាជ្យជាតិ នាថ្ងៃទី ០៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។

banner-144_ok