ដំណឹង

  • ខែ​ធ្នូ 22, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី២ នាថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។