ដំណឹង

  • ខែ​ធ្នូ 22, 2016

ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិធី​ជប់​លៀង​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​នៃកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី២ នាថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។