សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 23, 2016

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មានរួម​នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរ​ទេស​លើក​ទី២​ នៃ​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​មេគង្គ-ឡាន​ឆាង