សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 26, 2016

ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហ​ប្រតិ​បត្តិកា​រអន្ត​រជាតិ ​ហើយ​និង​ស្ថាន​ទូត​ និង​ស្ថាន​អគ្គ​កុង​ស៊ុល​កម្ពុជា​​នៅ​​ក្រៅ​ប្រទេស ​បាន​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ ពិសេស​ពលក​រ​-ពលកា​រិនី​ និង​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ដែល​រង​គ្រោះ​ ពី​ការ​ជួញ​ដូរ​នៅ​បរទេស​

ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហ​ប្រតិ​បត្តិកា​រអន្ត​រជាតិ ​ហើយ​និង​ស្ថាន​ទូត​ និង​ស្ថាន​អគ្គ​កុង​ស៊ុល​កម្ពុជា​​នៅ​​ក្រៅ​ប្រទេស ​បាន​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ ពិសេស​ពលក​រ​-ពលកា​រិនី​ និង​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ដែល​រង​គ្រោះ​ ពី​ការ​ជួញ​ដូរ​នៅ​បរទេស​