សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 29, 2016

អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ និង​សហប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​