បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មីនា 23, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាម ប៊ិញ មិញ ធ្វើជាសហប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំលើើកទី១៥នៃគណៈកម្មការចំរុះកម្ពុជា-វៀតណាម។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាម ប៊ិញ មិញ ធ្វើជាសហប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំលើើកទី១៥នៃគណៈកម្មការចំរុះកម្ពុជា-វៀតណាម។