បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មីនា 27, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបលោកជំទាវ Concetta Fierravanti-Wells សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៌អន្តរជាតិ និងប៉ាស៊ីហ្វិក នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបលោកជំទាវ Concetta Fierravanti-Wells សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៌អន្តរជាតិ និងប៉ាស៊ីហ្វិក នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។