ដំណឹង

  • ខែ​មេសា 5, 2017

សេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​រាជ​ការ​រ​បស់​ក្រសួង​ការ​បរទេស ​និង​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្ត​រ​ជាតិ​

 

 

 

បែបបទបំពេញពាក្យ